Op weg naar een klimaatneutrale gemeente in 2040

Foto: geralt, pixabay

De ambitie van de gemeente Renkum om in 2040 klimaatneutraal te zijn, staat in het coalitieakkoord van het college. Om dit te bereiken is de Routekaart Op weg naar een Klimaatneutraal 2040 ontwikkeld.

Met deze routekaart neemt de gemeente haar verantwoordelijkheid in het tegengaan van de effecten van klimaatverandering en erkent zij de noodzaak fors in te zetten op energiebesparing en hernieuwbare energieopwekking. Het college legt op 29 maart de Routekaart ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad.

Uitvoeringsprogramma

Het uitvoeringsprogramma geeft op concrete wijze weer met welke projecten en activiteiten de gemeente een bijdrage gaat leveren aan het bereiken van de doelstelling om in 2040 klimaatneutraal te zijn.

De uitvoering van de projecten en activiteiten hebben betrekking op thema’s waar de gemeente de grootste meerwaarde heeft zoals de gemeentelijke organisatie, woningbouw en bedrijven.

Zelf het goede voorbeeld geven

Uitgangspunt is dat de gemeente het goede voorbeeld geeft. Daarom heeft zij besloten om vanaf 2018 haar energie duurzaam in te kopen. Ook wil de gemeente bewoners en bedrijven faciliteren en stimuleren met energieplannen. Een concrete maatregel is het Energieloket Midden Gelderland,  

www.elmg.nl waar inwoners terecht kunnen met vragen over energiebesparing en informatie over financiering van energiemaatregelen op en rond hun huis.

Samenwerken van belang

De looptijd van de Routekaart is tot het jaar 2020, het uitvoeringsprogramma tot 2019. Om op dit moment concreet te zeggen hoe Renkum er over ruim 20 jaar uitziet is niet realistisch. Bovendien is dat voor een groot deel niet beïnvloedbaar vanuit de gemeente. Want het realiseren van klimaatambities kan de gemeente niet alleen.

Daarom vindt de gemeente Renkum samenwerken met inwoners, bedrijven en partijen uit de regio belangrijk.

Lees ook:

Dossier: