De gewijzigde Bomenverordening van de gemeente Renkum vastgesteld

Acacia
Foto: Renkum Nieuws

Het Besluit vergunningsvrij kappen en het ontwerp van de Lijst met waardevolle bomen in de Bomenverordening is door het college vastgesteld op 7 februari 2017.

Al eerder, op 29 november 2016 stelde de raad de gewijzigde Bomenverordening vast. Op 15 februari 2017 treden zowel de Bomenverordening als het Besluit vergunningsvrij kappen in werking.

Verruiming vergunningsvrij kappen

Inwoners van de gemeente krijgen door de nieuwe verordening meer verantwoordelijkheid voor eventuele bomen in hun voor- en achtertuin. Praktisch gezien betekent dit dat bewoners meer mogelijkheden krijgen om bomen op het eigen terrein te kappen, het zogenaamde vergunningsvrij kappen.

Vergunningsvrij kappen in de voor- en achtertuin geldt voor alle soorten, behalve voor zes soorten bomen (eik, beuk, esdoorn, linde, grove den en acacia). In die gevallen moet een vergunning worden aangevraagd. Via www.omgevingsloket.nl kunt u nagaan of het kappen van een boom vergunningsvrij is of niet. Klik hiervoor op de ‘vergunningcheck’.

Bescherming van waardevolle bomen

Tegenover de verruiming van het vergunningsvrij kappen staat ook een aanscherping in de vorm van de Lijst met waardevolle bomen. Door de strenge toetsingscriteria krijgen deze bomen extra bescherming en wordt slechts in uitzonderlijke gevallen een vergunning afgegeven voor de kap daarvan. Deze lijst is momenteel nog in voorbereiding.

Eigenaren van deze waardevolle bomen zijn al op de hoogte gebracht dat hun boom mogelijk op de Lijst zal worden geplaatst. De waardevolle bomen mogen in ieder geval niet worden gekapt voordat het college een definitieve beslissing daarover heeft genomen (zgn. voorbereidingsbescherming).

Zienswijzen

De Bomenverordening, het Besluit vergunningsvrij kappen en het ontwerp van de Lijst met waardevolle bomen liggen ter inzage op het gemeentehuis. Belanghebbenden kunnen gedurende zes weken, gerekend vanaf vandaag een zienswijze indienen met betrekking tot het ontwerp van de Lijst met waardevolle bomen. Zienswijzen kunnen worden ingediend via [email protected].

Dossier: