Riolering toe aan vervanging in delen van Renkum

Foto: Bevlogenteams-pixabay

In twee gebieden in Renkum is de riolering aan vervanging toe. Dit is gebleken na inspectie van de riolen. Het betekent dat de riolering in de weg geheel vervangen moet worden.

Daarnaast wordt de riolering naar de woningen toe vanaf het hoofdriool tot aan de erfgrens vervangen.

Gebied

Het gaat om het gebied Reijmerweg, Hogenkampseweg, Meester van Damweg, St. Josephweg en Pastoor Woltersweg en het gebied Ds.Gewinweg met een deel van de Hankweg.

Met de werkzaamheden worden ook het trottoir en het wegdek meegenomen. De bestaande verharding wordt vervangen. Tevens bekijken de nutsbedrijven of zij vernieuwingen aan de kabels en leidingen willen doorvoeren. Indien dit het geval is, gebeurt het vervangen van die kabels en leidingen zoveel mogelijk vooruitlopend op de rioleringswerkzaamheden.

Planning

In beide gebieden is gestart met de voorbereiding van de werkzaamheden. De voorbereidende werkzaamheden bestaan onder andere uit het vaststellen van de opbouw van de bodem is en het in kaart brengen van de huidige situatie. Hierbij worden ook proefsleuven gegraven.

De verwachting is dat de voorbereiding voor beide projecten een half jaar in beslag neemt. De uitvoering van de projecten staat gepland voor de periode september (start na de Airborne Wandeltocht) tot en met december 2017.

Meer informatie voor aanwonenden

Tijdens de voorbereidingsperiode worden voor aan- en omwonenden bijeenkomsten georganiseerd om hen uitgebreider te informeren over de plannen en de uitvoering.

Tijdens deze avond worden ook de ideeën over de plannen en andere praktische informatie die van belang kan zijn bij de uitvoering geïnventariseerd.

Dossier: