Officiële bekendmakingen 2017 week 12

Foto: Renkum Nieuws

Officiële bekendmakingen gemeente Renkum 2017 week 12

Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Locatie: Van Borsselenweg 36, Oosterbeek
Voor: bouwen kapschuur en bouwen kas van oud materiaal
Datum ontvangst: 6 maart 2017

Locatie: Kneppelhoutweg 14a, Oosterbeek
Voor: bouwen stal met overkapping
Datum ontvangst: 7 maart 2017

Locatie: Kneppelhoutweg 14a, Oosterbeek
Voor: plaatsen ooievaarsnest
Datum ontvangst: 8 maart 2017

Locatie: Christiaan de Wetstraat 12, Oosterbeek
Voor: bouwen overkapping in achtertuin
Datum ontvangst : 6 maart 2017

Locatie: Molenweg 37, Renkum
Voor: verbreden bestaande uitweg
Datum ontvangst: 9 maart 2017

Locatie: Sportlaan 10, Heelsum
Voor: kappen twee eiken
Datum ontvangst: 23 februari 2017

Locatie: Fonteinallee 4, Doorwerth
Voor: plaatsen van nieuwe speelaanleidingen
Datum ontvangst: 9 maart 2017

Locatie: Duitsekampweg 14, Wolfheze
Voor: legaliseren gebouwde blokhut
Datum ontvangst: 10 februari 2017

Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders van gemeente Renkum hebben besloten de beslistermijn van onderstaande aanvragen om een omgevingsvergunning te verlengen:

Locatie: Wouter Klaassenlaan 28, Oosterbeek
Voor: aanleggen uitrit
Datum ontvangst: 9 maart 2017

Locatie: De La Reijweg 15 en 17, Oosterbeek
Voor: plaatsen vluchttrap t.b.v. een bed and breakfast
Datum ontvangst: 9 maart 2017

Locatie: De Meent 1, Renkum
Voor: start zzp meubelmakerij
Datum ontvangst: 9 maart 2017

Locatie: Waterweg 59, Renkum
Voor: maken inrit/uitrit voor brommobiel
Datum ontvangst: 10 maart 2017

Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen  met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is [email protected].

De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.

APV/Bijzondere Wetten vergunningen/ontheffingen

Aangevraagd

Het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester heeft in de week voor 17 maart 2017 onderstaande aanvragen voor een vergunning of ontheffing ontvangen van:

Gemeente

  • Cycling Event Group, Classico Boretti, 6 mei 2017

Oosterbeek

  • Trip, Roparun, 21 mei 2017

Renkum

  • ROEV, Koningsdag, 27 april 2017
  • ROEV, Dodenherdenking, 4 mei 2017

 Informatie

Naar aanleiding van deze aanvragen kunt u binnen zeven dagen na deze publicatie een reactie sturen. De aanvragen kunt u in deze periode inzien bij team Servicepunt, Vergunningen (tijdens openingstijden). U kunt ons ook bellen op (026) 33 48 111 of stuur een e-mail naar [email protected].

Overige

Melding behandelen (Activiteitenbesluit)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende volledige melding in het kader van de Wet Milieubeheer, Activiteitenbesluit hebben ontvangen. De publicatie van deze meldingen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen geen bezwaren worden ingediend.

Adres: Duitsekampweg 60, Wolfheze
Omschrijving: beoordelen van veranderen van het bedrijf door het bouwen van twee rolkassen
Besluit: melding volledig
Verzonden: 8 maart 2017

Collecte rooster april 2017

Van 2 t/m 8 april: Nederlandse Hartstichting
Van 9 t/m 15 april: Nationaal Fonds Kinderhulp

Bekrachtiging mandaat

Het college maakt bekend dat hij op 14 maart 2017 een door de gemeentesecretaris op 10 maart 2017 genomen besluit, tot intrekking van een subsidieverleningsbesluit aan Stichting Centrum voor Kunstzinnige Vorming ‘t Venster, heeft bekrachtigd. Dit besluit ligt gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis.

Kennisgeving voorbereiding bestemmingsplan ‘Graaf van Rechterenweg 12, 2017’

Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat het volgende bestemmingsplan wordt voorbereid:

‘Graaf van Rechterenweg 12, 2017’
Dit bestemmingsplan voorziet in het wijzigen van het bestemmingsplan voor het voormalige Hotel Dreyeroord aan de Graaf van Rechterenweg 12 in Oosterbeek. Hierbij wordt de huidige ‘Horeca-bestemming’ vervangen door een ‘Maatschappelijke bestemming’ en voor een klein deel een ‘Tuin-bestemming’.

Het huidige bouwvlak wordt daarbij iets kleiner. De maximaal toegestane bouwhoogtes blijven gelijk. Met het bestemmingsplan wordt de huisvesting van Het Gastenhuis mogelijk. Dit betreft de huisvesting van dementerende ouderen en een gastgezin.

Het pand van het voormalige Hotel Dreyeroord wordt, nadat het bestemmingsplan is afgerond, herbouwd in grotendeels de stijl van het pand in de Tweede Wereldoorlog met een kleine moderne aanbouw.

Het nieuwe bestemmingsplan maakt deze nieuwe ontwikkeling (in hoofdzaak niet heel veel meer dan een functiewijziging) mogelijk.

Informatie

Op dit moment liggen er geen stukken ter inzage en kunt u ook geen zienswijze indienen ten aanzien van het voornemen het bestemmingsplan te gaan wijzigen. Zodra het ontwerpbestemmingsplan ter inzage is gelegd kunt u stukken inzien. De verwachting is dat het bestemmingsplan ‘Graaf van Rechterenweg 12, 2017’ binnen circa twee weken in ontwerp ter inzage wordt gelegd.

Besluiten

Omgevingsvergunningen

Verleend

Locatie: Sportlaan 10, Heelsum
Voor: kappen twee eiken
Verzenddatum: 14 maart 2017

Locatie: W.A. Scholtenlaan 21, Doorwerth
Voor: vervangen pui voorgevel en plaatsen dakkapel voordakvlak
Verzenddatum: 14 maart 2017

Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is [email protected].

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.

Omgevingsvergunning met uitgebreide procedure:

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een besluit hebben genomen inzake een omgevingsvergunning, waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Omschrijving: bouwen van 2 vrijstaande woningen
Adres: Bram Streeflandweg nabij 34, Renkum
Besluit: Verlenen
Datum verzending: 14 maart 2017

Inzien

De bovengenoemde besluiten in het kader van de uitgebreide procedure met de hierop betrekking hebbende documenten liggen ter inzage van donderdag 23 maart 2017 tot donderdag 4 mei 2017.

Indienen beroepschrift

Belanghebbenden, die door deze beschikkingen rechtstreeks in hun belang menen te zijn getroffen, kunnen op basis van de Algemene Wet Bestuursrecht, binnen bovengenoemde periode, tegen het besluit beroep instellen bij de rechtbank. Het beroepschrift kunt u zenden aan; Rechtbank Gelderland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen over het onderwerp naar voren heeft gebracht. Ook kan, indien er sprake is van spoedeisend belang, een verzoek om voorlopige voorziening, met betrekking tot een besluit waartegen beroep is ingesteld, worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

U moet dan wel een afschrift van het ingediende beroepschrift bijvoegen.

Dossier: Dreyeroord