Officiële bekendmakingen 2017 week 14

Foto: Amvest

Officiële bekendmakingen gemeente Renkum 2017 week 14

Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Locatie: Bato’sweg 4, Oosterbeek
Voor: kappen chamacyaris
Datum ontvangst: 15 maart 2017

Locatie: Cornelis Koningstraat 11, Oosterbeek
Voor: aanleggen drainagesysteem
Datum ontvangst: 19 maart 2017

Locatie: Klein Amerikaweg 21, Renkum
Voor: uitbreiden woning en bijgebouw
Datum ontvangst: 20 maart 2017

Locatie: Dorpsstraat 4, Renkum
Voor: wijzigen gebruik van deels zakelijke bestemming naar wonen
Datum ontvangst: 15 maart 2017

Locatie: Dorpsstraat 82, Renkum
Voor: gebruik kamerverhuur op verdieping
Datum ontvangst: 21 maart 2017

Locatie: Enkweg 19, Renkum
Voor: verbouwen woonhuis
Datum ontvangst: 22 maart 2017

Locatie: Van Ingenweg 24, Renkum
Voor: aanpassen inrit
Datum ontvangst: 20 maart 2017

Locatie: Kuypersweg 30 en 32, Renkum
Voor: samenvoegen twee woningen
Datum ontvangst: 24 maart 2017

Locatie: Kabeljauw 9, Heelsum
Voor: bouwen machineberging
Datum ontvangst: 10 maart 2017

Locatie: Berkenlaan 2 I, Doorwerth
Voor: constructieverbetering balkons (Tauberflats)
Datum ontvangst: 20 maart 2017

Locatie: Laman Trip-Plantsoen 26, Doorwerth
Voor: bouwen tuinschuur en erfafscheiding
Datum ontvangst: 18 maart 2017

Locatie: Oude Oosterbeekseweg 14, Doorwerth
Voor: bouwen woning met uitweg
Datum ontvangst: 21 maart 2017

Locatie: Spechtlaan 31, Doorwerth
Voor: verwijderen toppen eik (om licht voor overige begroeiing te creëren)
Datum ontvangst: 16 maart 2017

Locatie: Kadastraal sectie c, nummer 3948, Doorwerth
Voor: bouwen woning
Datum ontvangst: 17 maart 2017

Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders van gemeente Renkum hebben besloten de beslistermijn van onderstaande aanvragen om een omgevingsvergunning te verlengen:

Locatie: Groeneweg 30a, Renkum
Voor: aanbouwen rookruimte en houten fietsenberging
Datum ontvangst: 23 maart 2017

Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen  met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 377 16 00. Het e-mailadres is [email protected]. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.

Overige

Ontwerpbestemmingsplan ‘Graaf van Rechterenweg 12, 2017’

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Graaf van Rechterenweg 12, 2017’ met ingang van woensdag 5 april 2017 gedurende zes weken, dus tot en met 16 mei 2017,  ter inzage ligt in het gemeentehuis.

Daarnaast is het plan in te zien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0274.bp0176ob-on01 en op de gemeentelijke website http://www.renkum.nl/bestemmingsplannen. De bronbestanden zijn beschikbaar via http://intercontent.renkum.nl/ro/plannen/NL.IMRO.0274.bp0176ob-/NL.IMRO.0274.bp0176ob-on01.

Dit bestemmingsplan voorziet in het wijzigen van het bestemmingsplan voor het voormalige Hotel Dreyeroord aan de Graaf van Rechterenweg 12 in Oosterbeek. Hierbij wordt de huidige ‘Horeca-bestemming’ vervangen door een ‘Maatschappelijke- bestemming’ en voor een klein deel een ‘Tuin-bestemming. Het huidige bouwvlak wordt daarbij iets kleiner.

De maximaal toegestane bouwhoogtes blijven gelijk. Met het bestemmingsplan wordt de huisvesting van Het Gastenhuis mogelijk. Dit betreft de huisvesting van dementerende ouderen en een gastgezin. Het pand van het voormalige Hotel Dreyeroord wordt, nadat het bestemmingsplan is afgerond, herbouwd in grotendeels de stijl van het pand in de Tweede Wereldoorlog met een kleine moderne aanbouw.

Het nieuwe bestemmingsplan maakt deze nieuwe ontwikkeling (in hoofdzaak niet heel veel meer dan een functiewijziging) mogelijk.

Zienswijzen

Tijdens genoemde termijn kan iedereen, bij voorkeur schriftelijk, een zienswijze kenbaar maken aan de gemeenteraad van Renkum. Schriftelijke zienswijzen richt u aan de gemeenteraad, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze vragen wij u tijdig, dat wil zeggen bij voorkeur minimaal een week voor afloop van de termijn, een afspraak te maken via het secretariaat van het team ROM op (026) 33 48 493. De ingebrachte zienswijzen worden meegewogen bij de opstelling van het definitieve bestemmingsplan.

Ontwerp-verkeersbesluit

Het college van burgemeester en wethouders van Renkum heeft het voornemen het volgende verkeersbesluit te nemen:

  • Nr. VKB17-04: het inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken op de Meester van Damweg in Renkum.

Zienswijzen

Vanaf de dag nadat het ontwerpbesluit bekend is gemaakt, kunt u het samen met de eventuele bijlagen zes weken inzien in het gemeentehuis of via www.renkum.nl. Heeft u een belangrijke aanvulling of een mening over het besluit? Dan kunt u, liefst schriftelijk, een zienswijze indienen. Doe dit binnen zes weken nadat het besluit ter inzage is gelegd. De gemeente kan uw inbreng dan nog mee laten tellen bij het definitieve besluit. Vermeld in elk geval:

  • uw naam en adres;
  • het ontwerpbesluit waar het om gaat;
  • de reden dat u een zienswijze indient;
  • de datum waarop u dat doet.

Zet uw handtekening eronder en stuur uw zienswijze naar het college van burgemeester en wethouders, postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek. U kunt ook mondeling een zienswijze doorgeven op (026) 33 48 111.

Ontwerpbesluiten

De burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een ontwerpbesluit hebben opgesteld inzake de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is.

Adres: Dreyenseweg 16, Oosterbeek
Omschrijving: bouwen paardenstal en aanleggen buitenbak
Besluit: ontwerpbesluit verlenen
Verzonden: 22 maart 2017

Zienswijzen

De bovengenoemde ontwerpbesluiten in het kader van de uitgebreide procedure met de hierop betrekking hebbende documenten liggen ter inzage van donderdag 6 april 2017 tot donderdag 18 mei 2017.

Eventuele zienswijzen op voornoemde moet u binnen de genoemde periode richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renkum, onder vermelding van het desbetreffende zaaknummer.

U kunt ook uw zienswijze mondeling kenbaar maken binnen de genoemde periode. Voor informatie en een afspraak voor het kenbaar maken van uw mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA).

De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is [email protected].
Beroep tegen het uiteindelijke besluit kan alleen worden ingediend, als er een zienswijze is ingebracht tegen het ontwerpbesluit en men belanghebbend is bij het uiteindelijke besluit.

Melding behandelen (Activiteitenbesluit)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende volledige melding in het kader van de Wet Milieubeheer, Activiteitenbesluit hebben ontvangen.
De publicatie van deze meldingen heeft uitsluitend een informatief karakter; er kunnen geen bezwaren worden ingediend.

Adres: Fonteinallee 22, Doorwerth
Omschrijving: oprichten bedrijf voor groot- en detailhandel in historische bouwmaterialen
Besluit: melding volledig
Verzonden: 24 maart 2017

Besluiten

Omgevingsvergunningen

Verleend

Locatie: St. Bernulphusstraat 7, 7a en 7b, Oosterbeek
Voor: transformeren voormalige school/sportschool naar appartementen
Verzenddatum: 23 maart 2017

Locatie: Graaf van Rechterenweg 51F, Oosterbeek
Voor: ophogen keerwand en plaatsen erfafscheiding
Verzenddatum : 22 maart 2017

Locatie: Jhr. N.v. Rosenthalweg 5, Oosterbeek
Voor: verplaatsen uitweg
Verzenddatum: 22 maart 2017

Locatie: Wolfhezerweg 13, Oosterbeek
Voor: kappen grove den, douglas, vier eiken, twee fijnsparren en een esdoorn
Verzenddatum: 24 maart 2017

Locatie: Kuypersweg 42, Oosterbeek
Voor: maken uitrit t.b.v. parkeren op eigen terrein
Verzenddatum: 22 maart 2017

Locatie: De Meent 1, Renkum
Voor: start zzp meubelmakerij
Verzenddatum: 22 maart 2017

Locatie: Pannekoeklaan 6, Heelsum
Voor: kappen conifeer
Verzenddatum: 21 maart 2017

Locatie: Utrechtseweg 80, Heelsum
Voor: verlengen verleende vergunning voor legalisatie reclamebord
Verzenddatum: 22 maart 2017

Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is [email protected].

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.

Lees ook:

Dossier: Dreyeroord