Onderzoek procedurele en procesmatige aspecten rond de Horsa Glider

De Horsa bij aankomst in Nederland
Foto: Renkum Nieuws

De gemeenteraad heeft op 27 november besloten om een onderzoek te gaan doen naar de procedurele en procesmatige aspecten rond het (deel)project Horsa Glider.

Met het doen van dit onderzoek wil de gemeenteraad van Renkum helderheid krijgen over de procesgang rond het project en de informatievoorziening hierover naar de raad. In de periode vanaf juni 2019 heeft de raad herhaaldelijk informatie gevraagd aangaande de te verwachten kosten en de dekking hiervoor. Antwoorden hierop bleven uit.

Commissie

Dit onderzoek gebeurt door een commissie, die uitsluitend bestaat uit raadsleden. Dit zijn: dhr. T. Erkens, dhr. J. Streefkerk en dhr. T. de Boer. De ambtelijke ondersteuning wordt verleend door de griffier mevr. J. le Comte en de griffiemedewerker mevr. R. Muller.
Het is de bedoeling dat deze commissie haar bevindingen uiterlijk 1 april 2020 aan de Raad voorlegt. De commissie zal dossieronderzoek doen en interviews houden.

De openbare hoorzittingen van de commissie worden tevoren in de Rijn en Veluwe bekend gemaakt. Van de interne beraadslagingen van de commissie worden openbare besluitenlijsten vastgesteld, die daarna op www.renkum.nl worden geplaatst onder Bestuur/organisatie. De eerste besluitenlijst dateert van 29 november 2019 (onderzoekscommissie in oprichting).

Achtergrond

De raad is hiertoe bevoegd op grond van het in de Gemeentewet geregelde Onderzoeksrecht van de raad: Op voorstel van één of meer leden van de raad kan de raad beslissen een onderzoek te doen naar het door het college van burgemeester en wethouders of door de burgemeester gevoerde bestuur (de artikelen 155a tot en met 155f van de Gemeentewet).

Het is een controle-instrument van de raad, dat sinds maart 2002 bestaat. In de wet staat o.a. dat de onderzoekscommissie uitsluitend, en wel uit ten minste drie, raadsleden kan bestaan, dat de commissie getuigen en deskundigen kan horen, wie er kunnen worden opgeroepen om gehoord te worden, dat getuigen onder ede kunnen worden gehoord en dat het horen in het openbaar gebeurt. Alleen om gewichtige redenen kan van de openbaarheid worden afgezien.

Ook zegt de Gemeentewet dat de raad pas kan besluiten om een onderzoek te gaan doen ná vaststelling van een verordening met nadere regels over het onderzoeksrecht en in elk geval over het verlenen van ambtelijke ondersteuning bij het onderzoek.

Lees ook: Expositie Horsa glider kost de gemeente ruim 52.000 euro

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden