GemeenteBelangen, PRD en het CDA willen dat D66 afziet van wethouder

Foto: Renkum Nieuws

Woensdag 15 juli maakte de gemeente Renkum bekend dat wethouder Jasper Verstand van D66 zijn ontslag heeft ingediend en per 1 oktober vertrekt. Hij heeft nog geen andere baan gevonden.

Normaliter, als een wethouder ontslag neemt, wordt er door de partij een opvolger voorgedragen. Nu hebben GemeenteBelangen, de PRD en het CDA liever dat dit niet gebeurd. Zij hebben onderstaande open brief geschreven aan de fractie Renkum van D66 met dit verzoek.

♦ ♦♦♦

Beste leden van de fractie van D66

Naar aanleiding van de aankondiging van wethouder Verstand dat hij per 1 oktober a.s. zijn functie als wethouder neerlegt, doen wij een dringend beroep op jullie. Hoewel ook wij begrijpen dat het te doen gebruikelijk is dat D66 een opvolger gaat voordragen zien wij graag dat jullie hiervan afzien.

In dit schrijven leggen wij enkele overwegingen voor die wellicht meegewogen kunnen worden bij een besluit hierover en waar we graag gezamenlijk met jullie over van gedachten willen wisselen.

Financiële consequenties

Een vertrekkende wethouder heeft recht op wachtgeld. In het geval van wethouder Verstand is dat 3 jaar en 2 maanden. Het eerste jaar 80% en de rest van de uitkeringsduur 70% van de laatstgenoten bezoldiging vermeerderd met de vakantie-uitkering en de eindejaarsuitkering.

Een nieuwe wethouder betekent aan loonkosten 97.195 euro en ongeveer 15.000 euro pensioenpremie per jaar. Dat houdt voor de lopende raadsperiode in zo’n 2,3 ton aan extra uitgaven. In 2022 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen en mocht deze nieuwe wethouder niet opnieuw in aanmerking komen voor de functie dan heeft hij/zij eveneens recht op maximaal twee jaar wachtgeld.
Alles bij elkaar spreken we over een aanzienlijk bedrag en dat in een periode waarin onze gemeente er financieel niet goed voorstaat en letterlijk iedere euro telt.

Aantal wethouders na raadsverkiezingen 2022

Alle fracties hebben zich bij de behandeling van de Perspectiefnota over uitgesproken dat het college in de volgende raadsperiode kan bestaan uit drie wethouders. Een aantal waar we jarenlang goed mee zijn uitgekomen en dat mede gelet op de ontwikkelingen (o.a. toename en/of uitbreiding van samenwerkingsverbanden) ook reëel is.

Vertrouwen inwoners

Tijdens de behandeling van de Perspectiefnota op 24 juni jl. is duidelijk geworden dat onze gemeente voor een aantal zware financiële keuzes komt te staan. Door nieuwe ontwik-kelingen, die nog niet altijd financieel te duiden zijn, maar wel op ons afkomen, dreigt eenzelfde exercitie als vorig jaar nodig was.

Een bezuinigingsopgave die ook weer onze inwoners gaat raken. Het zou ons, als Renkums hoogste bestuursorgaan, sieren wanneer we het signaal afgeven naar onze inwoners dat ook wij onze verantwoordelijkheid nemen als politiek en de moeilijke financiële positie van de gemeente Renkum niet met extra uitgaven nog meer onder druk zetten.

Hier willen wij graag met alle raadsfracties publiekelijk over debatteren na het zomerreces.

 

Met collegiale groet en in afwachting,

Namens de fracties van GB, PRD & CDA, Daniëlle van Bentem, John Bartels en Coen Geerdes

Cookieinstellingen