Rekenkamercommissie presenteert onderzoek ‘Ruimte in Participatie’

Foto: Renkum Nieuws

Op 13 januari 2021 presenteert de Rekenkamercommissie haar rapport ‘Ruimte in Participatie’ in de raadscommissie. Het onderzoek is uitgevoerd door de Rekenkamercommissie in samenwerking met Necker van Naem

Het geeft antwoord op de volgende onderzoeksvraag:

Op welke wijze stuurt de gemeente op de voorwaarden om draagvlak te realiseren in RO projecten en hoe kan dit worden verbeterd?

Aanleiding

Tijdens een raadsontmoeting op 3 september 2019 heeft de vereniging Vijf Dorpen in ‘t Groen een presentatie gehouden. Deze presentatie genaamd ‘De zeven zonden aan de Geelkerkenkamp’ geeft volgens de vereniging een aantal tekortkomingen van het gemeentelijk beleid weer. Mede naar aanleiding van deze presentatie heeft de raad op 25 september 2019 de motie ‘participatie in beeld ‘ aangenomen. In deze motie werd het college opgedragen voorstellen te doen voor een onafhankelijk onderzoek naar knel punten in regelgeving en praktijk betreffende draagvlakverwerving in ruimtelijke projecten met aanbevelingen voor de toekomst.

In overleg met de raadsfracties, het college en de rekenkamercommissie, heeft de rekenkamercommissie de uitvoering van het onderzoek op zich genomen.

Onderzoeksmethoden

In het onderzoek is gebruikgemaakt van een documentstudie naar de relevante beleidsstukken, bestemmingsplannen, zienswijze, bekendmakingen, communicatie met betrok kenen, college -en raadsbesluiten, verslagen van informatiebijeenkomsten en overige relevante documentatie. Op basis van deze documentstudie zijn vervolgens gesprekken gevoerd met de portefeuillehouder, twee betrokken ambtenaren, één of twee afgevaardigden van elke fractie en vier gesprekken met externe partijen.

Voor het onderzoek heeft de rekenkamercommissie vier casussen bestudeerd met betrekking tot de ruimtelijke ordening.

rekenkamercommissie

Conclusies

Het onderzoek van de Rekenkamercommissie wijst uit dat er ‘ruimte is om de participatie’ in RO projecten in de gemeente Renkum te verbeteren. De gemeente stuurt vooral op de wettelijke RO-procedures en minder op draagvlakverwerving. Dit verklaart waar
om bij de door de Rekenkamercommissie onderzochte casussen sprake is van een gebrek aan draagvlak. Het gemis van kaders en een vastgelegde aanpak voor draagvlak verwerving zorgt er onder andere voor dat er te weinig regie zit op de procesgang.

Ook wat betreft het ambtelijk-bestuurlijk en politiek samenspel is er ruimte voor verbetering. Er is onvoldoende samenspel tussen raad en college in een vroegtijdig stadium. De raad heeft een proactieve en betrokken houding. De raad wordt gedurende het proces geïnformeerd maar detailinformatie is pas laat beschikbaar. Daardoor kan de raad pas laat zijn rol echt pakken wat dan resulteert in bemoeienis op detailniveau in de af rondende fases van het RO-project.

Tenslotte concludeert de rekenkamercommissie dat RO projecten binnen de gemeente Renkum zich in een bijzonder krachtenveld afspeelt: actieve en kennisrijke belangen groeperingen en mondige burgers. De rekenkamercommissie vraagt zich af of van de beperkte groep ambtenaren die dit speelveld moet ‘managen’ mag worden verwacht dat zij alle benodigde kennis, kunde en vaardigheden bezitten om zowel inhoudelijk en juridisch expert te zijn als ook verantwoordelijk te kunnen zijn voor de communicatie en het creëren van draagvlak.

Aanbevelingen

Belangrijke aanbevelingen uit het rapport luiden dan ook:

  • Bepaal kaders voor draagvlakverwerving door een initiatiefnemer en toe zicht/regievoering door de gemeente;
  • Geef als college eerder in het proces de benodigde detailinformatie aan de raad zo dat de raad zijn kader stellende taak ook eerder in het proces kan uitvoeren;
  • Richt het proces in met andere accenten en houdt voldoende rekening met ambtelijke capaciteit en doorlooptijd.

In zijn bestuurlijke reactie onderschrijft het college van B&W de conclusies en aanbevelingen uit het onderzoeksrapport en is met een aantal daarvan al aan de slag gegaan.

Digitale vergadering

In de vergadering van de raadscommissie van 13 januari a.s. worden de bevindingen, conclusies en aanbevelingen uit het rapport besproken. In het rapport doet de Rekenkamercommissie aanbevelingen die erop gericht zijn de raad in staat te stellen zijn taken beter op te pakken. Deze (digitale) vergadering is openbaar en begint om 20.00 uur en is te volgen via raad.renkum.nl.

De Rekenkamercommissie van de gemeente Renkum is een onafhankelijke commissie die de gemeenteraad ondersteunt bij zijn sturende en controlerende taak. Dit doet zij door het uitvoeren van onderzoek op verschillende beleidsterreinen.