Provincie Gelderland ontwikkelt aanvullend windbeleid Veluwe

Foto: Steppinstars, pixabay

Regio – Provincie Gelderland heeft aanvullend beleid ontwikkeld voor windturbines op de Veluwe en 1 km eromheen en voor de zone van 1-8 km rond de Veluwe. Met dit windbeleid kiest provincie Gelderland voor het behalen van de afspraken over duurzame energie(RES 1.0) uit windenergie én bescherming van de natuur.

Met partners en buurprovincies wordt overlegd over de invulling van de ruimte.

Windbeleid 2022 aangevuld met nieuwe inzichten

Eind 2022 besloot de provincie dat er geen windturbines mogen komen op de Veluwe en 1 kilometer daaromheen. Voor een cirkel van 1-8 kilometer om de Veluwe werd besloten dat er beperkt windturbines mogelijk waren. Met de huidige inzichten kunnen dat er 10-30 zijn. Mits deze windturbines onderdeel zijn van de bestaande afspraken in de regionale energie strategieën én als de turbines in juli en augustus overdag stilstaan. Dit windbeleid werd opgesteld omdat de Veluwe een belangrijk natuurgebied is waarin de wespendief (een roofvogel) haar broedgebied heeft. In Europees verband is afgesproken dat Nederland zorgdraagt voor de instandhouding van deze soort.

Milieuonderzoek (MER)

Provincie Gelderland heeft een milieuonderzoek (MER) uitgevoerd om dit besluit om te kunnen zetten in beleid. Het milieuonderzoek bevestigt de onderbouwing voor het eerdere besluit en laat zien dat er ook extra mogelijkheden zijn voor de bouw van windturbines.

Extra optie, windturbines die 4 maanden stilstaan

RES regio’s rondom de Veluwe kunnen hun energiedoelen behalen met extra windturbines in de 1-8 km zone rondom de Veluwe mits ze overdag stilstaan in de maanden mei t/m augustus. En als de windturbines onderdeel zijn van de RES-afspraken. De wespendief broedt in deze periode in ons land. Door deze hele periode de windturbines stil te zetten is er geen risico op aanvaring en sterfte.

Energiegedeputeerde Ans Mol: “Geactualiseerde data geeft betere inzichten. We hebben scherp en kritisch naar het windbeleid gekeken en daarbij de natuur niet uit het oog verloren. We gaan samen met onze partners nu de gevolgen en de kansen van het windbeleid in beeld brengen.”

Participatie en commissie mer

Het ontwerp beleid en milieuonderzoek lagen van 5 februari tot en met 17 maart 2024 ter inzage voor iedereen. De provincie vroeg ook de commissie mer wederom om advies. Op 28 februari 2024 zijn er spreekuren georganiseerd voor inwoners en andere belanghebbenden om vragen te beantwoorden. De reactienota op de zienswijzen en het advies van de commissie mer zijn verwerkt in het beleid.

Overleg met buurprovincies én partners

Provincie Gelderland stelt beleid vast voor Gelderland. Het windbeleid raakt echter ook twee buurprovincies: Overijssel en Flevoland. De 1-8 km ligt voor een deel op hun grondgebied. De provincies overleggen daarom over de te verdelen ruimte. Ook kijkt de provincie samen met de betrokken partners hoe de doelstelling voor duurzame energie (RES-doelen) kunnen worden ingevuld.

Onderzoek naar naderingsdetectie

Het windbeleid kan aangepast worden als daartoe aanleiding is. Er worden namelijk ook andere maatregelen onderzocht, waardoor windturbines minder hoeven stil te staan. Zoals naderingsdetectie of camera’s die vogels signaleren en turbines tijdig stilzetten.

♦♦♦

Renkum.nieuws.nl richt zich op berichtgeving op lokaal niveau. Onze bezoekersaantallen blijven stijgen, wat onder andere goed is voor de zichtbaarheid van onze adverteerders. Wil jij je naamsbekendheid vergroten?

Wij denken graag met je mee om de reclame-euro zo optimaal mogelijk te besteden. Door lokaal te adverteren op Renkum Nieuws tegen een concurrerende prijs! Neem contact op met Dolf Verschuren via de telefoon: 06 – 4025 3846 of mail: [email protected].

De nieuwsredactie is te bereiken via [email protected].

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen