Zes inwoners van de gemeente Renkum kregen een Koninklijk lintje

Zes inwoners van de gemeente Renkum zijn vandaag verast én onderscheiden met een Koninklijk Lintje. Er werden in het totaal acht inwoners voorgedragen, twee van hen, het echtpaar van Tooren kreeg afgelopen vrijdag de lintjes al uitgereikt.

Dit jaar vindt de lintjesregen in aangepaste vorm plaats vanwege COVID-19, daarom belde burgemeester Agnes Schaap de zes decorandi om te melden dat een onderscheiding is toegekend.

De volgende zes personen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau:

De heer W.F. Selders

Zes
De Heer Wiebe Selders

Vanaf 1995 is de heer Selders een zeer betrokken medeoprichter en coördinator van de Tsjechiëgroep. Een groep die bestaat uit Nederlandse vrijwilligers, die jaarlijks een week lang werkzaamheden verrichten in Tsjechische natuurgebieden. Twintig jaar lang organiseerde hij met veel passie deze werkweek met als doel om in de wetlands de leefomgeving van kwetsbare amfibieën, zoals vuursalamanders en kamsalamanders te verbeteren.

De vrijwilligers zorgen in die week met veel liefde voor de natuurgebieden. Zij zijn dan druk met het graven en onderhouden van poelen, maaien van rietvelden en het vrijzetten van zeldzame planten. Hij zette hier breed de schouders onder. Zo werft hij vrijwilligers, regelt het vervoer, de gereedschappen en de accommodatie en geeft hij leiding aan de uit te voeren activiteiten. Na 2015 droeg hij zijn rol als coördinator over, maar is hij nog steeds zeer berokken bij de werkgroep die nog jaarlijks plaatsvindt.

Sinds 2010 is hij als medeoprichter en coördinator van de werkgroep Beken en Sprengen (bekend als de Woensdaggroep). Op basis van het door het Waterschap en Natuurmonumenten opgestelde jaarplan geeft hij leiding aan de door de vrijwilligers uit te voeren activiteiten. De groep onderhoudt met veel aandacht de beken, sprengen en taluds, met als doel het behoud van de leefomgeving van flora en fauna en het bevorderen van de biodiversiteit. Ook regelt hij de benodigde gereedschappen, lieslaarzen en waadpakken.

Hij doet hier sinds 2018 nog een schepje bovenop. Hij is medeoprichter van de Werkgroep Stromende Beken. Naast bovengenoemde activiteiten zet hij zich uw hele werkzame leven in voor de samenleving. Behalve de Tsjechiëgroep en de Woensdaggroep van de Werkgroep Beken en Sprengen zijn ook de volgende activiteiten zeker het vermelden waard:

Tussen 1979 en 1981 was hij vrijwilliger bij het Kemnade jeugdinternaat. Tussen 1986 en 1994 was hij gemeenteraadslid voor de PvdA (gemeente Renkum). Daarnaast is hij vrijwilliger bij de Voedselbank Neder-Veluwe e.o., Stichting Rijnstad Arnhem en Stichting Tuin de Lage Oorsprong.

Mevrouw M.A.B. Theunissen-Leenders

Zes
Mw. Maria Antonia Bernadette Teunissen-Leenders

Sinds 1974 is mevrouw Theunissen-Leenders bij locatie St. Bernulphus Oosterbeek en de rechtsvoorgangers als vrijwilliger in touw voor de R.K. Parochie Zalige Titus Brandsma. Al die jaren voert zij uiteenlopende activiteiten uit, onder andere vanuit diverse commissies. Daarnaast organiseerde zij (mede) de activiteiten en inzamelacties en stond zij altijd garant voor de wekelijkse liturgieboekjes. Maar zij doet meer. Zij maakte ook jarenlang deel uit van het Parochiekoor, waar zij een gewaardeerd lid van was.

Dit koor is helaas in 2019 opgehouden te bestaan. Toch deed zij er alles aan om dit te voorkomen. Zij trok zich dit afscheid erg aan, vanwege haar grote verbondenheid en betrokkenheid. Verder maakte zij deel uit van de bloemengroep en was zij jarenlang (1995-2007) secretaris van de Parochiële Caritas Instelling. Daarnaast regelt zij het vervoer naar de kerk voor kwetsbare en oudere gemeenteleden.

Sinds 2012 is zij vrijwilliger bij de Stichting Kruispunt in Arnhem, waar zij voor dak- en thuislozen kookt. Voor deze stichting maakt zij zich ook hard voor sponsorwerving. Daar steekt zij per jaar heel wat uren in. Sinds 2018 is zij gastvrouw bij het inloophuis van de Stichting Oase Oosterbeek. Maar haar inzet als mantelzorger voor verschillende familieleden vallen ook op. Haar naasten noemen haar niet voor niets ‘de Moeder Teresa van de familie’, en haar kleinkinderen betitelen u als een ‘mega lieve oma’.

In al deze uiteenlopende activiteiten vallen haar vasthoudendheid en dienstbaarheid op. Zij voelt zich altijd verantwoordelijk en dat betaalt zich uit. Zij heeft een goed ‘oog’ voor maatschappelijke nood. Mensen die een beroep op haar doen zullen niet snel nul op het rekest krijgen. Sterker, zij zal zich, waar dit kan, inzetten om hulp te bieden. Dit alles doet zij op een vriendelijke manier en weet daarbij anderen aan te zetten tot actie. Voor haar staat de mens centraal, maar stelt zichzelf altijd bescheiden op. Zij wordt gezien als een graag geziene vrijwilligster met het hart op de juiste plaats.

De heer B.J.N. van Beek

Zes
Dhr. Bernardus Johannus Nicolaas van Beek

Tussen 2009 en 2020 was de heer van Beek voorzitter/penningmeester bij de decentrale cliëntenraad van Vilente en lid van de centrale cliëntenraad. Tussen 1964 en 2017 bekleedde hij verschillende functies in het in 2017 gestopte koor Spiritual Singers. Naast penningmeester was hij voorzitter en organiseerde onder andere diverse koorreizen. Hij bleek overal voor inzetbaar.

Ook in een ander kerkkoor, het Heelsums Kerkkoor, was hij actief (tussen 2005 en 2019). Hier regelde hij als penningmeester de financiën. En muzikaal speelde hij zelf ook een toontje mee. Hij was namelijk heel veel jaren een van de vaste organisten voor de zondagviering in de kapel van Oranje Nassau’s Oord (Zinzia Zorggroep), en staat hij de geestelijk verzorgers aldaar met raad en daad bij. Daarnaast was hij tussen 1981 en 2020 jeugdwerk coördinator van de jeugdraad bij de Hervormde gemeente Heelsum-Kievitsdel, maar hij fungeerde ook als kerkenraadslid, lid van het moderamen, scriba, penningmeester en kerkrentmeester.

Ook voor de Buurtvereniging Koninginnelaan ‘De Heuvelbewoners’ stond hij tussen 1985 en 2020 klaar, en organiseerde hij allerlei activiteiten. De bewoners konden altijd op hem rekenen. Voor de Hervormde gemeente Heelsum-Kievitsdel regelde hij als lid en voorzitter van de Zangdienstcommissie 20 jaar lang (tussen 2000 en 2020) de koren voor bij de kerkdiensten. Tussen 2005 en 2015 was hij mantelzorger voor zowel zijn moeder als zijn vader. Dat deed hij flink veel uren per week.

Tussen al die vele vrijwilligerswerkzaamheden door maakte hij tussen 2013 en 2020 tijd vrij voor het bestuur van de Stichting Begraafplaats Heelsum-Doorwerth. Als penningmeester/administrateur zorgde hij voor de administratie van het kerkhof en onderhield hij contacten met familieleden.

De heer J.J.M. van der Linden

Zes
Dhr. Johannus Jacobus Mattheus van der Linden

Sinds 2005 is de heer van der Linden bestuurslid en vrijwilliger bij de Bewonersvereniging Rosande van Wassenaerheuvel. Met volle energie zet hij zich in voor de vereniging en daarmee ook voor de bewoners. Dat doet hij op een bescheiden manier vanuit de overtuiging dat hij het vanzelfsprekend vindt om zichzelf voor de medebewoners in te zetten. Hij staat altijd paraat. Zijn activiteiten zijn zeer uiteenlopend. Hij zet zich in voor de tuin en het onderhoud en als lampenist vervangt hij defecte lampen. Hij zorgt voor technische ondersteuning om gebreken aan te pakken (leidingen, lekkages, verwarming etc.) Als er sneeuw ligt, pakt hij direct de sneeuwschuiver en voert verder allerhande andere klussen uit.

Maar zijn zorg gaat nog verder. Geheel belangeloos stond hij een tijdlang klaar voor een medebewoonster die door een val zowel lichamelijk als geestelijk achteruitging. Hij stond haar altijd bij en zorgde voor haar. Dat waardeert de familie en zijn hem enorm dankbaar. Als onbezoldigde mantelzorger staat hij dagelijks klaar voor zijn medebewoners. Die onvoorwaardelijke hulpvaardigheid naar anderen toe is bijzonder te noemen. In de praktijk is hij de niet officieel aangestelde, niet betaalde huismeester die zichzelf maatschappelijk ter beschikking stelt, zonder daarvoor enige waardering te verwachten.

Daarnaast collecteert hij sinds 2005 ook vol enthousiasme voor het Alzheimerfonds en voor de Stichting ZOA.

Mevrouw B. Brouwer

Zes
Mw. Berendina Brouwer

Tussen 1976 tot ongeveer 1998 was mevrouw Brouwer bestuurslid en vrijwilliger bij het CDA, afdeling Huissen. zij was volop actief voor het CDA. Zij was lid van het bestuur, lid van werkgroepen, lid van het bestuur van de CDA-afdeling, lid van commissie van advies en bijstand voor het college van B&W, raadslid, waarnemend fractievoorzitter, fractievoorzitter en wethouder. Kortom zij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan zowel aan deze politieke partij als aan het openbaar bestuur. Zij viel op door integer handelen, kwam op voor de zwakkeren en gaf emancipatie van de vrouw een podium.

Van 1990-2015 zette zij zich in als collectant en voorzitter bij de Stichting KWF Kankerbestrijding, afdeling Oosterbeek. Sinds 1996 is zij voorzitter en drijvende kracht achter de driejaarlijkse reünie van de reünistenvereniging CHS in Zetten. Tussen 2005 en 2010 was zij scriba van het college van kerkrentmeesters en kerkvoogd van de Protestantse Gemeente Oosterbeek Wolfheze. Hier speelde zij een grote rol bij de totstandkoming van de fusie tussen de Hervormde Kerk van Oosterbeek en Wolfheze en de Gereformeerde kerk van Oosterbeek, en droeg zij bij aan de verkoop van de Hervormde Kerk. Bovendien was zij ouderling. Haar vermogen tot het creëren van begrip, draagvlak en vertrouwen bij de leden van de kerk vielen hier sterk op. Met enthousiasme en inzet kreeg zij het op diplomatieke wijze voor elkaar om belangen met elkaar te verenigen.

Sinds 2005 is zij actief voor de Stichting Vrienden Oude kerk Oosterbeek. Zowel in de rol als secretaris, voorzitter en vrijwilliger. Zij zet de schouders onder het behoud, restauratie en openstelling van deze historische, zeker 1000 jaar oude Oosterbeekse kerk. Daarnaast helpt zij de Werkgroep Oude Kerk die op haar beurt concerten en vieringen organiseert. Haar onuitputtelijke energie, bevlogenheid en grote wil tot samenwerken springen bij alles wat zij doet en heeft gedaan in het oog.

Mevrouw J.W. Roelofsen

Zes
Mw. Josina Wilhelmina Roelofsen

Meer dan 60 jaar was mevrouw Roelofsen actief voor het gemengde oratoriumkoor Toonkunst Arnhem. Hier was zij op vele fronten actief. Van vrijwilliger tot secretaris. En voor uiteenlopende muzikale activiteiten. Dit zestigjarige koorlidmaatschap is natuurlijk sowieso al heel bijzonder. Dat is maar voor weinigen weggelegd. Als secretaris was zij de spin in het web van het bestuur en de laatste 17 jaar was zij de steun en toeverlaat van concertbezoekers. Zij was de spil rond de kaartverkoop en de administratie hieromheen. Hierbij vielen zowel haar hoffelijkheid als haar nauwgezetheid op. Het leverde haar zelfs de grappige bijnaam ‘Kaartengeneraal’ op. Wat erop duidt dat haar werk zeer wordt gewaardeerd.

En het bijzondere is verder dat zij deze werkzaamheden voor het koor moeiteloos combineert met haar andere vrijwillige activiteiten voor de PKN-gemeente Doorwerth/Heveadorp, het Odensehuis, haar familie en de mensen om haar heen die ook zorg nodig hebben. Zij doet dit onbaatzuchtig en met een open benadering. Daarnaast is zij actief als vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente Doorwerth-Heveadorp. Voor deze kerkelijke gemeente us zij sinds 2009 werkzaam als pastoraal ouderling.

Sinds 2017 maakt zij deel uit van de groep vrijwilligers die samen het beheer van het kerkgebouw van de Ontmoetingskerk verzorgen. Wat hierbij ook in het oog springt is haar niet aflatende inzet na het uitbreken van de coronacrisis. Gedurende de eerste weken na de uitbraak heeft zij het pastoraat in coronatijd vormgegeven en het mogelijk gemaakt om met zoveel mogelijk mensen via telefoon, brieven en e-mail contact te houden. Ook op creatief gebied is zij in touw. Zij helpt mensen bij het maken van fotoboeken en als schilderes onderrichtte u anderen in schilder- en tekentechnieken.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen