112

Aangescherpte emissiegrenswaarden Parenco vernietigd

Foto: DM van Hellesem

Smurfit Kappa Parenco uit Renkum maakt voor haar bedrijfsactiviteiten gebruik van verschillende milieuvergunningen. De provincie Gelderland actualiseerde in 2022 de vergunningsvoorwaarden voor verschillende stookinstallaties.

Een aantal milieugroepen vond de aanscherpingen niet ver genoeg gaan. Smurfit Kappa Parenco zelf vond de aangescherpte voorwaarden niet haalbaar. De rechtbank verklaart het beroep van de fabriek gegrond en het beroep van de milieuorganisaties deels niet-ontvankelijk en deels ongegrond. Dit betekent dat de oude grenswaarden blijven gelden.

Aangescherpte emissiegrenswaarden

Smurfit Kappa Parenco uit Renkum produceert papier en karton en heeft hiervoor verschillende (milieu)vergunningen. Onder de vergunde activiteiten vallen ook stookinstallaties, waaronder een afval-meeverbrandingsinstallatie en een hulpketel op aardgas. Deze procedure gaat over het besluit van 1 februari 2022, waarin de provincie Gelderland de vergunningvoorschriften voor deze stookinstallaties actualiseerde en nieuwe maatwerkvoorschriften stelde.

De Vereniging vijf Dorpen in het Groen (hierna: de Vereniging), het Bewonersoverleg en de Stichting Arnhemse Bomenbond (nu de Stichting Arnhemse Bomenbond-Tree Union, hierna: de stichting) vinden dat de aangescherpte emissiegrenswaarden niet ver genoeg gaan. Smurfit Kappa Parenco vindt de aangescherpte voorwaarden niet haalbaar.

Beroep Stichting niet-ontvankelijk

De rechtbank oordeelt dat het beroep voor zover dat is ingediend door de Stichting niet-ontvankelijk is, omdat zij niet was opgericht tijdens het indienen van het beroep.

Beroep Vereniging ongegrond

Het beroep voor zover dat is ingediend door de Vereniging verklaart de rechtbank ongegrond. Het gaat in deze zaak over een ambtshalve besluit tot het aanscherpen van vergunningvoorschriften en het stellen van maatwerkvoorschriften.

Dat betekent dat dit besluit de omvang van de zaak bepaalt. Voor zover de Vereniging meer of andere maatregelen wenst – zoals aanvullende voorschriften over het voorkomen van bodemverontreiniging, een stikstofreductieplan, vervanging van de installaties of het uitkopen van de inrichting – vallen die onderwerpen buiten de omvang van deze zaak.

Verder vindt de Vereniging dat de stikstofproblematiek aanleiding  is om nog strengere eisen te stellen. Maar die problematiek wordt getoetst in het kader van de Wet natuurbescherming en niet in procedures over (wijzigingen van) milieuvergunningen zoals hier. De rechtbank gaat daar verder dus niet op in.

Beroep Smurfit Kappa Parenco gegrond

Het beroep van Smurfit Kappa Parenco gaat over de strengere emissiegrenswaarden (met betrekking tot de uitstoot van stoffen) die de provincie op eigen initiatief stelde aan 2 stookinstallaties. De provincie baseerde de waarden op BBT-conclusies. BBT staat voor de meest doeltreffende methoden die in een specifieke branche technisch en economisch haalbaar zijn, om emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu van een bedrijf te voorkomen. Uit informatie uit de BREF Papier & Pulp (BREF is achtergrondinformatie en verduidelijking voor de BBT-conclusies) kan worden afgeleid dat installaties uit dezelfde branche in de praktijk bepaalde grenswaarden kunnen halen.

Volgens Smurfit Kappa Parenco zijn deze in branche gebruikelijke grenswaarden voor haar in redelijkheid niet haalbaar.

De rechtbank stelt voorop dat bij een ambtshalve besluit in de eerste plaats de provincie moet motiveren dat Smurfit Kappa Parenco aan de gewijzigde emissiegrenswaarden kan voldoen. Maar in deze zaak spitste de provincie ten onrechte de grenswaarden niet toe op het individuele geval op de installatie van Smurfit Kappa Parenco. De provincie moet dat bij ambtshalve besluiten wel doen. De rechtbank verklaart het beroep daarom gegrond.

Conclusie en gevolgen

De rechtbank vernietigt het besluit van de provincie over de emissiegrenswaarden. Dit betekent dat de oude grenswaarden blijven gelden. De rechtbank ziet geen aanleiding om de rechtsgevolgen in stand te laten, zelf in de zaak te voorzien, een bestuurlijke lus toe te passen, of het college op te dragen om een nieuw besluit te nemen. Het is namelijk niet duidelijk of de gebreken kunnen worden hersteld en zo ja, op welke termijn. Daarbij kan de beslissing van de rechtbank mogelijk nog in de lopende revisievergunningenprocedure worden meegenomen.

Omdat het beroep van Smurfit Kappa Parenco gegrond is moet de provincie het griffierecht aan hen vergoeden en krijgt zij ook een vergoeding van haar proceskosten.

♦♦♦

Renkum.nieuws.nl richt zich op berichtgeving op lokaal niveau. Onze bezoekersaantallen blijven stijgen, wat onder andere goed is voor de zichtbaarheid van onze adverteerders. Wil jij je naamsbekendheid vergroten?

Wij denken graag met je mee om de reclame-euro zo optimaal mogelijk te besteden. Door lokaal te adverteren op Renkum Nieuws tegen een concurrerende prijs! Neem contact op met Dolf Verschuren via de telefoon: 06 – 4025 3846 of mail: [email protected].

De nieuwsredactie is te bereiken via [email protected].

Bron: Rechtspraak

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen