Voorgenomen verkoop van voormalige Don Boscoschool door de gemeente

Foto: Don Boscoschool

Renkum – De gemeente Renkum heeft de volgende tekst gepubliceerd over de voorgenomen verkoop van de voormalige Don Boscoschool. Op dit moment worden hier vluchtelingen opgevangen.

Een tijdelijke situatie want uiteindelijk zal het gebouw afgebroken worden en de ruimte ingevuld met woningen. Met de publicatie geeft de gemeente uitvoering aan een arrest van de Hoge Raad waarover meer te lezen is onderaan de publicatie.

Voorgenomen verkoop

De gemeente Renkum is al enige tijd in gesprek met De Bunte Vastgoed B.V. over de herontwikkeling van het gebied gelegen aan de Don Boscoweg en de Groeneweg in Renkum tot een woningbouwlocatie.

Naast De Bunte en de gemeente Renkum hebben ook Vivare en de Rooms Katholieke Kerk gronden op de betreffende locatie. Het totale plangebied omvat zo’n 1,8 hectare.

In het kader van de ontwikkeling hebben de vier voornoemde partijen in oktober 2019 een intentieovereenkomst gesloten. Daarin is onder meer afgesproken dat de partijen hun grond in het plangebied inbrengen (verkopen) ten behoeve van de herontwikkeling aan De Bunte. De Bunte heeft overeenstemming bereikt met Vivare en de Rooms Katholieke Kerk over aankoop van hun respectievelijke eigendommen.

Op dit moment hebben De Bunte en de gemeente overeenstemming bereikt over verkoop van de voormalige Don Boscoschool (kadastraal bekend gemeente Renkum, sectie C nummer 6106 ter grootte van 2.910 m2). Op dit perceel zijn 6 woningen geprojecteerd van de in totaal in het plangebied te realiseren 41 woningen. De grondprijs en staat van de grond zijn eveneens bepaald in de intentieovereenkomst. De kaders voor de herontwikkeling zijn nader beschreven in de kaderstelling Don Bosco die op 3 november 2021 door de gemeenteraad is vastgesteld.

Serieuze gegadigde

De gemeente meent dat De Bunte de enige serieuze gegadigde was, en is, om de bij de gemeente in eigendom zijnde onroerende zaak te kopen en te ontwikkelen. De gemeente voert hiertoe de navolgende argumenten aan:

  • De Bunte is reeds eigenaar van meerdere percelen grond op cruciale locaties in het plangebied, zonder welke percelen het niet mogelijk is het plangebied integraal te ontwikkelen met het voorgenomen bouwplan, waarin door de gemeente tevens sociale huurwoningen zijn voorgeschreven;
  • De Bunte heeft afspraken gemaakt met andere (particuliere) grondeigenaren in het plangebied over inbreng van hun gronden ten behoeve het bouwplan;
    met De Bunte en de overige grondeigenaren is reeds in 2019 een intentieovereenkomst gesloten ter zake de ontwikkeling van het plangebied;
  • door de vergevorderde ontwikkelplannen en onderhandelingen is De Bunte de enige partij die het project op korte termijn en binnen de kaderstelling van de raad kan realiseren;
    de in het plangebied te realiseren openbare ruimte dient met inachtneming van de eisen van de gemeente door of in opdracht van 1 partij te worden gerealiseerd;
  • De Bunte staat jegens de gemeente in voor nakoming van alle verplichtingen. Daarmee is sprake van contractering met een solide financiële partij (voldoende eigen vermogen en een goede solvabiliteit) die dit woningbouwproject voor eigen rekening en risico kan realiseren.

Gelet op het voorgaande is de gemeente van mening dat er op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria slechts 1 serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de verkoop en levering van de in de aanhef van deze publicatie genoemde grond aan De Bunte.

Vervaltermijn

De gemeente Renkum zal 20 dagen na maandag 11 juli 2022 (de datum van publicatie) van dit voornemen overgaan tot het sluiten van een koopovereenkomst met De Bunte, tenzij voordien een kort geding tegen dit voornemen aanhangig wordt gemaakt bij de voorzieningenrechter van Rechtbank Gelderland.

Bij gebreke van het tijdig aanhangig maken van een kort geding vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente Renkum en De Bunte Vastgoed B.V. zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de koopovereenkomst zou worden opgekomen.

Voor meer informatie kunt u contact met de heer Michel Rauwers via (026) 33 48 111.

Gepubliceerd door de gemeente op maandag 11 juli 2022. Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

Uitleg over deze uitspraak vind je hier

♦♦♦

Renkum.nieuws.nl richt zich op berichtgeving op lokaal niveau. Onze bezoekersaantallen blijven stijgen, wat onder andere goed is voor de zichtbaarheid van onze adverteerders. Wil jij je naamsbekendheid vergroten?

Wij denken graag met je mee om de reclame-euro zo optimaal mogelijk te besteden. Door lokaal te adverteren op Renkum Nieuws tegen een concurrerende prijs! Neem contact op met Dolf Verschuren via de telefoon: 06 – 4025 3846 of via de mail: [email protected].

De redactie is te bereiken via [email protected].

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen