‘Alleen bij de VVD Renkum is het gemeentelijk huishoudboekje in goede handen’

Foto: VVD Renkum

Fractieleider Ton de Boer van de VVD ziet verbeterpunten voor een volgend college en zal ten behoeve van dit interview zoveel mogelijk vooruit kijken.

Het doel van deze reeks interviews met alle partijen van de gemeenteraad van Renkum is inwoners te helpen bij het uitbrengen van hun stem op 21 maart. De interviews zijn afgenomen door Rob de Waard (Phd), gepensioneerd planner en onderzoeker met vele jaren ervaring op het gebied van het gemeentelijk beleid.

Lokale politiek

Alle geïnterviewden hebben kunnen reageren op een concept van dit artikel om onjuistheden en onvolledigheid te corrigeren. Alle interviews zijn afgenomen vóór publicatie van de eerste. Zo heeft men niet kunnen reageren op elkaar en is het een ‘eigen’ interview geworden.

Het tweede interview uit deze reeks is met de lijsttrekker van de VVD.

Rob de Waard in gesprek met Ton de Boer

Waarom bent u in de politiek gegaan?

Ik ben vanaf mijn 35ste zelfstandig ondernemer geweest, daarvoor bij een institutionele belegger werkzaam geweest. Je bent dan buiten je eigen gemeente werkzaam en enkel zakelijk bezig met als doel het genereren van omzet. Op een gegeven moment denk je, verdraaid ik wil toch ook wel eens maatschappelijk bezig zijn.

Ongeveer tien jaar geleden ben ik mij voorzichtig gaan oriënteren op de lokale politiek. Vooral om je maatschappelijke betrokkenheid te tonen voor je eigen omgeving. En van jongs af aan was ik al geïnteresseerd in de VVD.

Hoeveel leden heeft de VVD in Renkum?

De VVD Renkum heeft om en nabij de 100 leden. Het laatste jaar zit er een bescheiden groei van circa 10% in. Interessant daarbij is dat dit vooral jongere mensen zijn. Dat is bijzonder want Renkum heeft over het algemeen een wat oudere bevolking.

Hoe gaat het met de lokale democratie? Heb je het dan over code groen, geel, oranje of rood in de zin van gradaties.

Geel/oranje. We komen van rood, dat is een positieve ontwikkeling. Het gaat de goede kant op. Participatie zien we als een kans. We zitten in een leer proces. Dat vergt ook aandacht van de politiek zelf. Ons doel is om meer inwoners bij het gemeentelijk beleid te betrekken. In de praktijk blijkt het een lastige opgave.

Maar dat wil niet zeggen dat het niet beter kan. Om inwoners meer bij het beleid te betrekken heeft de raad in de afgelopen periode een aantal raadsthema’s vastgesteld. Dit zijn onderwerpen die door een werkgroep, bestaande uit raadsleden, uitgewerkt worden. Bij deze uitwerking proberen wij zoveel mogelijk inwoners te betrekken

Bijvoorbeeld?

Duurzaamheid. De CO2 gedachte. Is Parijs haalbaar maar vooral de door de gemeente Renkum gestelde doelstelling om in 2040 energieneutraal te zijn?

Of de mantelzorg. De werkgroepen betrekken dan burgers bij de discussies door bijvoorbeeld avonden te organiseren. Vraag is dan bijvoorbeeld: wat merkt de mantelzorger van het beleid?

Daarnaast zijn er ook diverse burgerinitiatieven geweest, bijvoorbeeld over de haven in Heveadorp of het plaatsen van zonnepanelen.

Een ander voorbeeld is de herinrichting van het Europaplein en de Dorpsstraat in Renkum. De vier landgoederen op de helling in Oosterbeek. Uiteraard zijn er meerdere initiatieven geweest.

En als je dan weer kijkt naar het functioneren van die lokale democratie? Geel oranje is toch ook een gevaarcode?

We proberen vooral de inwoners te betrekken, niet zozeer de inrichting van formele democratie te veranderen. We gaan richting groen, maar we zijn er nog niet.

De invoering van de nieuwe Omgevingswet zal de komende jaren de uitdaging zijn. Zeker hierbij is het van belang de inwoners bij de te ontwikkelen omgevingsplannen te betrekken.

Resultaten

Nu naar de resultaten van de afgelopen 4 jaar. Waar bent u als lid van de coalitie, trots op?

Natuurlijk op het financiële beleid. De onroerende zaak belasting, die hebben we op niveau kunnen houden, niet verhoogd vanwege allerlei spannende ideeën. Het is heel belangrijk dat we een financieel gezonde gemeente zijn gebleven en over voldoende reserves beschikkingen.

Verder de WMO, jeugdzorg en participatie. Dat is heel goed verlopen, geen klachten tenminste. Een sociaal loket dat goed acteert. We zijn geslaagd in het opstellen van de verordeningen daarvoor en de uitwerking van het beleid.

Concreet?

Bijvoorbeeld voor de jeugdzorg. Die moest wel helemaal opgezet en vervolgens uitgevoerd worden. Dat is goed opgepakt. Er waren in de beginperiode wel twijfels maar er zijn heel weinig klachten gekomen.

De afbouw van de sociale werkplaats, de Permar en de overgang naar gemeente is heel goed verlopen voor de mensen die hierbij betrokken waren. Hetzelfde met de gemeenschappelijke regelingen; de samenwerking met Arnhem en Rheden.

Het aanvalsplan criminaliteit, een punt uit het lopende coalitie programma. Hoe staat het daarmee?

Onze visie is dat er meer blauw op straat moet komen. En, eerlijk gezegd, kun je dat plaatselijk niet regelen, dat moet landelijk geregeld worden.

Wel veel aandacht uiteraard voor beperking van het aantal inbraken en verwarde personen. Ook is in december 2017 het Integraal Veiligheidsplan 2018-2021 vastgesteld.

Ander punt. Vermindering regels en bureaucratie voor het bedrijfsleven. Wat is er concreet van die regels verdwenen?

Er is een ondernemers loket gekomen met een bedrijfscontactfunctionaris. Vanaf augustus werkzaam. De ondernemers kunnen rechtstreeks bij haar terecht om problemen en kansen te bespreken.

Maar dan heb je het nog niet over minder regels?

We helpen te kijken wat kan, wat de rekbaarheid van bestaande regelgeving is. Het zijn strakke regels en kaders maar nu kijken we meer vanuit mogelijkheden. Misschien niet zozeer minder regels, maar wel soepeler omgaan met regels.

Uit onderzoek is gebleken dat het niet zozeer gaat om de regels zelf maar om de toepassing.

Verkiezingscampagne

Naar de verkiezingen: wie zijn de belangrijkste concurrenten?

Allereerst de lokale partijen. Gemeentebelangen maar ook de PRD. D66 minder, met die partij is er door de jaren heen een soort van balans.

Voordeel van de VVD ten opzichte van de lokale partijen is dat de VVD natuurlijk veel meer landelijke en provinciale contacten heeft dan de lokale partijen. Qua behartiging van de lokale belangen doet de VVD op geen enkele manier onder voor de lokale partijen.

Wat is de unieke positie die de VVD heeft, waarvoor kan de kiezer in Renkum bij geen enkele andere partij terecht?

De VVD vindt vooral het financieel beleid belangrijk en de zelfstandigheid van de gemeente, dat die overeind blijft.

Wat willen jullie in de komende periode bereiken?

Een vraag die op dit moment lastig is om in te vullen omdat dit moet blijken uit de onderhandelingen voor een nieuw college. Belangrijke punten daarbij voor de VVD zijn een gezond financieel beleid, dat de gemeente zelfstandig blijft en lagere lokale lasten.

Er moet meer aandacht voor inwonersparticipatie zijn, het ondernemerschap en de werkgelegenheid moeten gestimuleerd worden, goed sociaal beleid en ondersteuning van mensen die het echt nodig hebben. We willen een goed onderhoud van wegen, stoepen en fietspaden en we willen bouwen voor starters, doorstromers en senioren.

Daarnaast willen we het groene karakter van onze gemeente handhaven. Recreatie, toerisme en de aandacht voor kunst en cultuur stimuleren.

Daar ga je dan extra geld uitgeven? Waar gaat dan minder geld heen?

Niet perse, misschien moet je een deel van de reserve daar voor gebruiken. Niet uit de Reserve Sociaal Domein trouwens.

♦♦♦

Je vindt het verkiezingsprogramma en de standpunten van de VVD Renkum hier.

Lees ook: Kieswijzer gemeente Renkum

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen