D66 Renkum: meer invloed voor burgers en zorg voor wie dit nodig heeft

Foto: D66 Renkum

D66 Renkum vindt cultuurverandering binnen de gemeente, de invoering van het burgerpanel, de verduurzaming en de zorg belangrijke thema’s.

Het doel van deze reeks interviews met alle partijen van de gemeenteraad van Renkum is inwoners te helpen bij het uitbrengen van hun stem op 21 maart. De interviews zijn afgenomen door Rob de Waard (Phd), gepensioneerd planner en onderzoeker met vele jaren ervaring op het gebied van gemeentebeleid.

Lokale politiek

Alle geïnterviewden hebben kunnen reageren op een concept van dit artikel om onjuistheden en onvolledigheid te corrigeren. Alle interviews zijn afgenomen vóór publicatie van de eerste. Zo heeft men niet kunnen reageren op elkaar en is het een ‘eigen’ interview geworden.

Het laatste interview is met de fractievoorzitter van D66 Renkum.

Rob de Waard in gesprek met Daniëlle Bondt

Waarom bent u in de politiek gegaan?

Ik ben altijd maatschappelijk actief geweest. In Amsterdam tijdens mijn studententijd was ik actief om de buitenlandse gastarbeiders te ondersteunen met pensionacties en naar instanties gaan met ze en om vluchtelingen te helpen de taal te leren.

Ik heb 10 jaar in Zuid-Oost Azië gewoond met mijn gezin en in de Filipijnen zorgde ik voor kinderen in een weeshuis en in Indonesië bezocht ik Nederlandse gevangenen.

Misschien omdat ik zelf in Singapore ben geboren en op mijn vijfde naar Nederland ben gekomen. Dan kijk je anders naar buitenlanders en andere culturen. Je respecteert ze zoals ze zijn.

Bij terugkomst in Arnhem vond ik de politiek te ver van de inwoners af staan, maar toen er hier een beroep op mij werd gedaan heb ik mij aangemeld als raadslid.

Hoeveel leden heeft D66 Renkum?

Rond de 110. Er is een sterke groei geweest. Bij D66 zie je een heel gemengde leeftijdsopbouw, jong en oud, vrouwen en mannen.

Hoe is het gesteld met bestuurlijke vernieuwing en D66?

Dat doen we erg goed lokaal. Ik ben raadslid vanaf 2010. Ik heb dus het oude college nog meegemaakt en de cultuur die daar bij hoorde. Het was heel erg een ‘wij van de coalitie’ tegen ‘jullie van de oppositie’ verhaal. Een gesloten bastion

Ik weet nog dat we bij de start van de nieuwe raad naar een soort ‘inwerk hei dag’ gingen om kennis te maken met het raadswerk en voor de groepscohesie. Ik mocht toen niet zo maar op een stoel gaan zitten, want die was voor een coalitie partner bedoeld.

D66 ging het vooral om de cultuur verandering, om een meer open houding. Onder het vorige college met CDA, VVD en PvdA kon je als raadslid zelf geen contact leggen met de ambtenaren en een open gesprek hebben. Dat moest allemaal via de wethouder. Het was een afgeschermd bolwerk.

Dat hebben we echt veranderd bij de start van dit college in 2014 met D66, GroenLinks, Gemeentebelangen en VVD. Naar de inwoners toe ook, want nu geldt: Uw mening wordt op prijs gesteld, gehoord en doet er toe! Laat u horen!

Dat heeft geresulteerd in het nu ingevoerde inwonerspanel. Maar het heeft wel even geduurd hoor.

D66 wethouder Jasper Verstand heeft bij het begin van de nieuwe coalitie daar de regie in gehad en is daar heel belangrijk voor geweest. Met de komst van de nieuwe burgemeester Agnes Schaap is dit verder bestendigd.

Betekent dat ook dat er formele macht wordt weggegeven. Dus niet alleen luisteren naar burgers maar ook beslissen door de burgers?

Formeel kan dit niet. Het uiteindelijke besluit ligt bij de raad, maar hoe het ingevuld gaat worden, daar kunnen de inwoners zelf een besluit over nemen. Als dit tenminste wel binnen de gestelde kaders valt. Bijvoorbeeld ‘de financiële kaders, of die van een bestemmingsplan’

Zo zijn er inwonersinitiatieven, die op deze manier gesteund worden en zich roeren. Een voorbeeld is “Landgoederen op de Helling’ of  het ‘Centrumplan Doorwerth’  Zij zorgen via een zorgvuldig proces, dat de inwoners van het dorp hun eigen ideeën geven over de invulling van het initiatief. Zo komt dan een breed gedragen initiatief ende  invulling van een plan bij de raad terug ter besluitvorming.

Maar dit college komt er ook achter dat de gemeente niet de gehele regie uit handen moeten geven; overdragen goed, maar altijd onder voorwaarden. Dat zie je bij de overdracht van de sportparken bijvoorbeeld.

Ik denk trouwens dat we ons over de lokale democratie niet zo heel veel zorgen hoeven te maken. Tenminste, als we het hebben over betrokkenheid van de burger. Want onderzoek wijst telkens juist uit, dat mensen juist bij het lokale bestuur heel erg betrokken willen worden en zijn.

Resultaten

Wat is er nu in de afgelopen collegeperiode beter geworden voor de burgers van de gemeente Renkum?

Schoolzwemmen wordt weer ingevoerd, Kunst en Cultuur op de basisscholen ingevoerd. Behoud van een goede bibliotheek in Renkum en Oosterbeek.

De verkeersveiligheid zoals van de Utrechtse Weg, fietsroutes voor schoolgaande kinderen, Kievietsdel, de kruising Bennekomse weg en Utrechtse weg met de rotonde bij Heelsum. De snelfietsroute tussen Arnhem en Wageningen en de snelle busverbinding. Gebiedsontwikkeling centrum Renkum.

Structurele ondersteuning voor de Airborne, nieuwbouw met gasloos bouwen, het kunstgrasveld Wilhelmina sportpark, veel gesprekken met Pro Rail en steun voor Wolfheze wat betreft ondertunneling spoorwegovergang en een oplossing voor de gymzaal Wolfheze

De minima zijn beter ondersteund met de Gelre pas, lagere rentes voor leningen bij schulden, Meer aandacht voor de ondernemer;

Een bedrijvencontactfunctionaris is aangesteld om de ondernemer te ontzorgen en te ondersteunen. De verduurzaming van het bedrijventerrein Schaapsdrift en ook aandacht voor de ZZP’er, waarvan de gemeente er erg veel heeft.

Afspraken met de ondernemers op het punt van ‘social return’, dus dat er meer mensen, met een handicap bijvoorbeeld, aan de bak komen.

Waar balen jullie van?

Het Sociaal Domein is ook voor D66 heel belangrijk, maar er had meer bereikt moeten zijn. Bijvoorbeeld op het gebied van Mantelzorgers en vrijwilligers. Dat gaat echt nog niet goed bij ons in de gemeente. Het vrijwilligersbeleid moet ook worden uitgebouwd met meer ondersteuning.

Ook bijvoorbeeld een consultatiebureau voor ouderen. Het is belangrijk om ook preventief bezig te zijn en dit is laagdrempelige en kost uiteindelijk minder aan zorgkosten. Bovendien heb je beter in beeld waar ouderen ondersteuning nodig hebben.  Nu kan een oudere alleen naar de huisarts en dat kost geld en zorgt voor een drempel.

Maar wat zegt de wethouder die over zorg gaat, van Gemeentebelangen, dan? Onzin, Ik herken dit niet en we hebben al genoeg ondersteuning.

Een ander punt is de Meerkostenregeling. Die is bedoeld voor chronisch zieken die net boven minimum zitten, bijvoorbeeld op 120% zitten en veel zorgkosten maken. Die vallen net buiten allerlei regelingen. Wij zouden die beter moeten kunnen ondersteunen

Verkiezingscampagne

Wie ziet D66 als partij in de verkiezingen als haar belangrijkste concurrenten?

Ik zie vooral concurrentie tussen de lokale partijen onderling. En als er misschien enige concurrentie is, dan met Groen Links. Dit omdat mensen denken dat duurzaamheid alleen bij Groen links zit. Terwijl D66 Renkum duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan en daar alles aan heeft gedaan de afgelopen jaren en aan wil doen. Wij waren de initiatiefnemers van Nieuwbouw gasloos en een waterkrachtcentrale bij Heveadorp

Stel D66 krijgt de meerderheid bij de verkiezingen. Wat gaat er dan de volgende periode veranderen in Renkum?

Meer huizen voor starters. Extra woningen voor ouderen en die voor kwetsbare ouderen met dichtbij voorzieningen. Een beter senioren beleid. Mantelzorgers en Vrijwilligers beter ondersteunen.

Alle daken van gemeentegebouwen met zonnepanelen, geothermie projecten verder ontwikkelen. In Doorwerth een mooi centrum met nieuwbouw scholen.

Bij Wolfheze de start van een tunnel onder het spoor. School-thuisroutes veilig maken. Kinderen moeten gelijke kansen krijgen, dus ook die in armoede en met een integraal kindcentrum.

Een nieuw museaal centrum Kunst en Cultuur en het toerisme, meer promotie van Renkum.

♦♦♦

Je vindt het verkiezingsprogramma en de standpunten van D66 Renkum hier.

Lees ook: Kieswijzer gemeente Renkum

D66 Renkum

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen