‘Het CDA Renkum is gewoon een degelijke en betrouwbare middenpartij’

Foto: CDA Renkum

Het CDA Renkum wil mensen serieus nemen, buurthuizen en cultuur subsidies weer invoeren en de sociale opvang binnen Renkum houden.

Het doel van deze reeks interviews met alle partijen van de gemeenteraad van Renkum is inwoners te helpen bij het uitbrengen van hun stem op 21 maart. De interviews worden afgenomen door Rob de Waard (Phd), gepensioneerd planner en onderzoeker met vele jaren ervaring op het gebied van gemeentebeleid.

Lokale politiek

Alle geïnterviewden hebben kunnen reageren op een concept van dit artikel om onjuistheden en onvolledigheid te corrigeren. Alle interviews zijn afgenomen vóór publicatie van de eerste. Zo heeft men niet kunnen reageren op elkaar en is het een ‘eigen’ interview geworden.

Het vijfde interview uit deze reeks is met de lijsttrekker van het CDA.

Rob de Waard in gesprek met Pieter van Lent

Bij de kennismaking zei u dat u al bijna 35 jaar voor de gemeente werkt? 

Ik ben bij de gemeentepolitie begonnen in Renkum. En toen overgestapt naar Ede voor handhaving bij de sociale dienst. Heb de sociale recherche, daar mede vorm gegeven. Daarna doorgestroomd als bestuursadviseur en beleidsadviseur (10-15 jaar), de rechterhand van de wethouder geworden. Naast mijn werk ben ik uiteindelijk dus ook in de gemeenteraad van Renkum gekozen.

Ik heb in Ede ook gewerkt bij de griffier, als raadsadviseur/commissiegriffier. Op allerlei portefeuilles en was nog ruim 10 jaar voorzitter van de ondernemingsraad. Het gemeenteland is wel bekend terrein voor mij.

Bent u al die jaren ook lid geweest van CDA?

Ja. Vanaf mijn dertigste ongeveer. Ik kom uit een CDA gezin, vader was lid van het CNV, de christelijke vakbond en jaren actief in het kerkbestuur.

Hoeveel leden heeft het CDA Renkum?

Ongeveer 120 leden. Oud en jong. We hebben een grote oudere garde die ons steunt. Naast deze zien we nu ook een nieuwe, jonge aanwas. Belangrijk want daar moet de vernieuwing vandaan komen.

Het CDA heeft nu de jongste fractie van alle partijen, en deze jonge mensen hebben vernieuwende ideeën over hoe de nieuwe politiek ingevuld moet gaan worden en hoe vorm gegeven moet worden aan de nieuwe lokale democratie in Renkum.

Het CDA is de enige christelijke partij in Renkum, hoe komt dat?

Het CDA staat voor het behoud en bevordering van gemeenschapszin. Het omzien naar elkaar en het overbruggen van tegenstellingen van arm of rijk, hoof- of laag opgeleid, van degenen die kansen van ontwikkelingen weten te benutten en degenen die daarop achterblijven. Dat is de identiteit van het CDA.

Deelname van andere christelijke partijen aan de gemeenteraadsverkiezingen zet om de een of andere reden niet door. Enige jaren geleden had de ChristenUnie het idee deel te nemen, maar dat is uiteindelijk niet gebeurd. We proberen er ook voor de andere christelijke partijen te zijn. Hoeveel procent christelijke stemmers we hebben zou ik niet durven zeggen.

Er zijn veel CDA stemmers die niet praktiserend zijn. De kerkgang loopt terug. Steeds minder kerken zijn open. De Katholieke Kerk en de Protestante Kerk Nederland zijn misschien nog het meest zichtbaar. Maar we hopen wel dat praktiserende stemmers op het CDA stemmen en dat zij zich herkennen in onze identiteit.

Een kerkgemeenschap geeft ook een sociaal verband, hoe is dat als je dat afzet tegen de ontwikkelingen in de lokale democratie?

Vroeger had je de kerk en de vakbond en de werkgever. Die zorgden ervoor dat er wat werd georganiseerd. Dat gaf sociale cohesie. De inwoners waren georganiseerd; je hoorde ergens bij. Zo ontstonden er, clubs en (vrouwen) verenigingen. Dat gaf gemeenschapszin.

De nieuwe trend nu is ‘ga nou eerst es kijken hoe de burger daarin zit’. Gespreide verantwoordelijkheid past goed bij de nieuwe lokale democratie. Sluit ook prima aan op wat speelt in het sociaal domein.

Eigen verantwoordelijkheid, eigen budget, eigen regie. We gaan niet zelf iets verzinnen, maar de mensen vragen wat ze nodig hebben.

Resultaten

Wat vindt het CDA van het verloop van de coalitie vorming na de vorige verkiezingen?

Ik heb er wel een beetje last van gehad dat men zei, dat het allemaal anders moest, meer naar buiten toe. Maar wat dat betreft had ik meer verwacht van dit college. Er zitten nogal verschillen tussen de personen en hun handelswijzen.

Er zijn wethouders die nauwelijks naar buiten gaan. Anderen juist wel. Hier kan nog wel een vernieuwingsslag gemaakt worden door de burger eerder te betrekken in de diverse beleidsprocessen.

Kunt u dan voorbeelden geven van wat anders zou lopen, als ze meer…?

Nee, daar heb ik geen goed zicht op. Maar ik had gewoon meer verwacht van het college. Met name voor Wolfheze zegt het CDA, kom nou eens met een leefbaarheidsplan voor dat dorp. Ga nou eens met die mensen in gesprek. Maar dat blijft allemaal beetje onduidelijk. Nu reageert men op, in plaats van zelf naar Wolfheze te gaan en zelf het gesprek aan te gaan.

Nu zit het CDA in de oppositie, wat is er gelukt?

Op aangeven van wijlen Peter van der Pas heeft het CDA het voor elkaar gekregen de Utrechtseweg in Oosterbeek veiliger te maken via vragen en amendementen bij de begroting. Met betere verlichting bij oversteekplaatsen en fietspaden.

Jasper Verstand, wethouder van D66, heeft dit uitgevoerd. Daar zijn wij bijzonder blij mee. Het wordt nu ook op andere plaatsen in de gemeente doorgevoerd.

Zijn er nu ook dingen, waar u van baalt?

Je merkt dat je als oppositie partij 300% meer onderbouwing moet geven, wil je iets in beweging kunnen krijgen, zeker in de beginperiode van de coalitie.

We hebben natuurlijk vier jaar constructieve oppositie gevoerd. En vaak gezegd, jullie doen dat nu wel zo, maar hoe komt dat terug bij die burger. Het Sociaal Domein, het opnieuw inregelen van de zorg, is dat allemaal wel goed gedaan

En?

Wat ik vind is zo niet belangrijk. Het gaat erom wat de burger ervaart. Het is nu tijd voor een evaluatie zodat we kunnen zien waar en op welke manier hulp geboden wordt.

Doen we het nu goed en bieden we de juiste zorg. Dat is de vraag die de komende periode centraal moet komen te staan. Daar moet invulling aan worden gegeven.

Hoe kan een kiezer dan weten waar het CDA voor staat?

We hebben heel duidelijk aangegeven waar dit college punten heeft laten liggen. Op het punt van versterking van de lokale economie. Er had tenminste één fte, een medewerker, extra aangetrokken moeten worden. Daar is een gat ontstaan en dan gebeurt er even niks. We zijn blij dat er inmiddels een nieuwe ambtenaar is aangetrokken per 1 januari.

Dan het cultuurbeleid in Renkum. We hebben een prachtige cultuurnota vastgesteld met een geweldige ambitie maar met onvoldoende geld om de ambitie waar te maken. Zo is er ook geld nodig om te komen tot realisering van een Centrum voor Landschap, Kunst en Cultuur. Wanneer je als gemeente hier niets voor over hebt zal het ook niet tot stand komen.

Ook op het subsidiebeleid is de afgelopen jaren fors bezuinigd. De amateurverenigingen, de harmonie en fanfare korpsen krijgen geen subsidie meer, terwijl de kosten enorm oplopen en niet meer gedekt kunnen worden uit de contributies. Ook deze verenigingen zijn belangrijk voor de sociale cohesie in de dorpen. Wanneer we niets meer doen dan zullen deze verenigingen op termijn niet meer bestaan.

Ook op het terrein van Toerisme en Recreatie kan nog een behoorlijke slag gemaakt worden. Renkum goed op de kaart zetten als Airborne-gemeente. De PR van de georganiseerde activiteiten moet ook beter. Hierin kan de gemeente zeker ook ondersteunen. Deze drie onderwerpen versterken elkaar in de driehoek Economie, Toerisme & Recreatie en Cultuur.

Wat wil het CDA?

De subsidies zijn allemaal afgebouwd. In het kader van de bezuinigingen. Onder het mom van ‘dat moeten de mensen zelf maar doen’. Dat moet gerepareerd worden. Gebleken is dat verenigingen het niet alleen kunnen bol werken..

Waar willen jullie dan geld insteken, bij ‘cultuur’?

Naast de harmonie- en fanfare verenigingen ook de andere amateurkunstverenigingen / culturele verenigingen zoals de accordeonvereniging, brassband en toneel ondersteunen. Zij vragen allemaal geld om te kunnen voortbestaan.

Ze hebben instrumenten nodig, dirigenten en muziekdocenten, die ze op een hoger niveau kunnen brengen. Daar hebben ze ook onvoldoende geld voor. Als gemeente moet je goed kijken, waar je op in moet steken om een goed niveau te handhaven.

Er zal een nieuw subsidiebeleid moeten komen.

En verder, wat moet anders?

Het derde punt ‘sociaal domein’. Er moet onderzocht worden of we het als gemeente het nu goed doet. Bieden we daar hulp waar het nodig is? Daar is ook geld voor, ligt op de plank.

De buurthuizen zijn gesloten. Dat is geen goed besluit geweest. Er moeten centrale punten zijn, van waaruit gewerkt kan worden, waar mensen naar toe kunnen voor een gezamenlijke maaltijd of voor dagbesteding, een kop koffie of ‘joh ik zit ergens mee, wie kan ik aanspreken’.

Verkiezingscampagne

Wie ziet u als de voornaamste concurrenten in de verkiezingen?

Ik wil het eigenlijk niet hebben over concurrenten. Je moet in de politiek kunnen samenwerken met verschillende partijen. En het CDA is dan vaak de verbindende schakel. Wij proberen te kijken hoe we partijen bij elkaar kunnen brengen om samen wat gerealiseerd te krijgen.

Stel jullie worden de grootste partij, wat zouden de burgers dan merken?

Als eerste: het sociaal domein, dat gaat ruim de helft van onze begroting in om. Krijgt  iedereen de zorg die hij of zij moet hebben. Daar gaan wij grondig naar kijken of dat nu echt wel het geval is.

Als tweede de cultuur en sociale cohesie, er moet een nieuwe subsidie verordening komen afgestemd op de situatie van nu.

Drie: het onderhoud van de openbare ruimte, de wegen en paden komt weer op niveau. Hier is de laatste jaren veel achterstallig onderhoud geconstateerd.

Het CDA is ook nadrukkelijk voor een goede en duurzame huisvesting van het basisonderwijs. Actieve koeling, waar het college nu in wil investeren, zal ook een voorziening moeten zijn voor alle (bestaande) scholen in Renkum, en niet alleen voor de nieuwbouw.

En als laatste: de inwonersloketten moeten binnen de gemeente blijven en niet vanwege intergemeentelijke samenwerking buiten de gemeente terechtkomen. Je moet als inwoner niet naar Arnhem moeten gaan wanneer je vragen hebt over de OZB aanslag of over een vergunning.

Mensen krijgen nu vaak het gevoel van het kastje naar de muur te worden gestuurd. Dat moet echt anders.

♦♦♦

Je vindt het verkiezingsprogramma en de standpunten van het CDA hier.

Lees ook: Kieswijzer gemeente Renkum

CDA

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen